image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 1 178
  • Tất cả: 27632
Quyết định 1838/QĐ-UBND, Kế hoạch số 206/KH-UBND, Kế hoạch khảo sát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015
Quyết định 1838/QĐ-UBND,  Kế hoạch số 206/KH-UBND, Kế hoạch khảo sát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015

1. Quyết định 1838/QĐ-UBND

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư số 29/2014/TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 24/10/2014 của Liên bộ Lao động - TB và XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Để thống nhất việc thực hiện chế độ cho đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 về việc quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Kế hoạch số 206/KH-UBND

Với mục đích đề ra giải pháp cụ thể để đưa người lang thang trên địa bàn về với gia đình hoặc vào sống trong các cơ sở Bảo trợ xã hội; tạo điều kiện trợ giúp bằng nhiều biện pháp phù hợp đối với các gia đình có người già và trẻ em lang thang xin ăn, ngăn chặn không để người lang thang tái lang thang xin ăn; huy động sự tham gia của các ngành, các cấp tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an toàn xã hội, mỹ quan đô thị, tạo môi trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 16/4/2015 về giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Kế hoạch khảo sát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015

Để hình thành dữ liệu về người khuyết tật, làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người khuyết tật theo lộ trình của Luật Người khuyết tật Việt Nam và Công ước Quốc tế về quyền người khuyết tật đã được Việt Nam phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 1592/KH-LĐTBXH ngày 1/7/2015 về việc khảo sát, thống kê người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đó UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành khảo sát, thống kê người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (kể cả các đối tượng khuyết tật đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC và những người khuyết tật đang sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội). Thời gian khảo sát từ ngày 10 tháng 7 năm 2015, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.