image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 1 109
  • Tất cả: 27563
Triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ Ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Thể lệ cuộc thi số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban tổ chức (Thanh tra Chính phủ) cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 27/8/2021 của Thanh tra tỉnh về triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Sở Lao động –TB và XH ban hành kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

b) Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

c) Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các quan điểm, mục tiêu, nội dung truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian thi phù hợp với các yêu cầu của Đề án và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc tổ chức cuộc thi được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ Cơ quan Văn phòng Sở đến các đơn vị trực thuộc Sở, thông qua các bài dự thi hợp lệ được gửi về Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (gửi qua Thanh tra Sở); tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

c) Gắn việc tổ chức cuộc thi với việc thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

3. Phạm vi, đối tượng

Kế hoạch được triển khai trong trong toàn ngànhtừ Cơ quan Văn phòng Sở đến các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - TB và XH.

Đối tượng tham dự là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Lao động - TB và XH; học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Lao động - TB và XH.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Nội dung thi

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…

- Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Thể lệ cuộc thi; Đề thi gồm có 02 phần: Phần thi trắc nghiệm và thi tự luận; mẫu bài tham gia dự thi (gửi kèm theo kế hoạch này).

2. Cách thức tổ chức thi và cơ cấu giải thưởng

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng. Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu sau: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích và 03 giải tập thể (chi tiết được quy định trong Thể lệ cuộc thi kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian

- Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện).

- Trao giải và tổng kết cuộc thi: Tháng 12/2021.

b) Địa điểm

- Địa chỉ nhận bài thi: Thanh tra Sở Lao động - TB và XH Nghệ An - Số 12, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa điểm tổ chức trao giải: Sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.

III. TỔ CHỨC THƯC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi

- Chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/9/2021

2. Triển khai tham gia cuộc thi

a. Thanh tra Sở có trách nhiệm

- Hướng dẫn triển khai tham gia cuộc thi trong phạm vi toàn ngành và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này.

- Triển khai tham gia cuộc thi đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Lao động - TB và XH; học sinh, sinh viên đang học tập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Lao động - TB và XH.

- Nhận bài dự thi của các phòng chuyên môn Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn trị trực thuộc Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đánh giá, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/10/2021

b. Văn phòng Sở

Phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc triển khai tham gia cuộc thi trong phạm vi toàn Ngành; đăng tải tài liệu cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của Sở.

c. Các phòng chuyên môn Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị mình tham gia viết bài dự thi; đánh giá lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Thanh tra Sở đúng thời gian quy định, đảm bảo mỗi phòng chuyên môn, mỗi đơn vị trực thuộc Sở có ít nhất 01 bài dự thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Sở Lao động - TB và XH Nghệ An. Quá trình tham gia và kết quả thi là tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm, đề nghị các phòng chuyên môn Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo thời gian và hiệu quả./.